DRAGGER
TITLE
MODALBODY
A kép tulajdonosának küldendő üzenet:
A letiltások alkalmazása a kijelölt képekre Kijelölés megfordítása Kijelölés törlése Összes kijelölése
Felhasználónév*:
Jelszó:
Jelszó ismét:
 
Teljes név*:
Email cím*:
Telefonszám*:
 
Kiadvány*:
Cégnév*:
Számlázási cím*:
Postacím*:
Bankszámlaszám*:
 
Kapcsolattartó sátusza a cégnél:
Cég profilja:
Mire használja a fotókat:
 
A felhasználási feltételeket elfogadom:

Szerződés egyedi fotó felhasználására

1. A szerződés tárgya

- A Fotóügynökség, mint közvetítő az általa gondozott, interneten elérhető fotógyűjteményből kínál fel kép(ek)et Felhasználó számára.

- A Felhasználó az alábbi, rögzített feltételek mellett jogosult az általa választott Mű(vek) nyilvános felhasználására.

2. A felhasználási jog. A felhasználás módja és mértéke. Jogátruházás, felhasználási jogok korlátozása

- A Felhasználó jelen szerződés alapján jogot szerez a Mű egy(!) alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére, pl. újságok, magazinok, stb. /a terjesztési jog kizárólag a többszörözött példányok tulajdonjogának átruházására terjed ki/;

- Többszöri saját felhasználás (egy kiadványban több alkalommal) esetén a Fotóügynökség az újabb felhasználások után is jogosult ellenértékre. A többszöri felhasználást Felhasználó a felhasználását követő 8 napon belül köteles Fotóügynökségnek bejelenteni annak érdekében, hogy a díjat Fotóügynökség a Felhasználónak kiszámlázhassa. A fizetés feltételei azonosak a 5. pontban foglaltakkal.

- Jelen megállapodás rendelkezései szerint, a Felhasználó által megszerzett felhasználási jogok köre nem terjed ki arra, hogy Felhasználó alapvetően megváltoztassa, átdolgozza a Művet, illetőleg annak meghatározó jelentését.

- A Felhasználó a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jogokat harmadik személyekre át nem ruházhatja, azok gyakorlását harmadik személyeknek át nem engedheti, illetve azokat harmadik személyekkel együttesen nem gyakorolhatja.

- Plakát vagy egyéb, reklám céljából való felhasználásra külön engedélyeztetés szükséges!

3. A Fotóügynökség

- A Fotóügynökség kijelenti, hogy a fotós által rendelkezésére bocsátott kép(ek) (a továbbiakban: Mű) egyéni, eredeti alkotások és e Mű(vek) valamennyi felhasználási jogával rendelkezik.

- A Fotóügynökség a regisztrált Felhasználó rendelkezésére bocsátja az ún. elérési útvonalat, valamint azt a jelszót, amely Felhasználó egyedi azonosítójaként működik. A Felhasználó által letöltött képeket regisztrálja a rendszer, a kiválasztott Műveket a Fotóügynökség havonta listázza.

- A Fotóügynökség szavatolja, hogy a Mű egyéni, eredeti jellegű, és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná;

- A Fotóügynökség kijelenti, hogy rendelkezik a fotó műpéldányával.

- A Fotóügynökség haladéktalanul jelzi a Felhasználó felé, amennyiben a kiválasztott Mű, illetőleg annak felhasználása tekintetében bármilyen változás történik.

4. A Felhasználó

- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyhez fűződő jogok a Fotóst illetik meg. Felhasználó garantálja továbbá, hogy mindenkor tiszteletben tartja a Fotós személyes jogait.

- Felhasználó garantálja, hogy a Mű szerzőjét, és a Fotóügynökség elnevezését közli a megjelentetéskor ily módon: dfp.hu/fotós neve.

- A Felhasználó vállalja, hogy a Fotós személyhez fűződő jogainak védelmében fellép, a jogsértésről való tudomásszerzését követően a Fotóügynökséget, illetőleg a Fotóst haladéktalanul értesíti.

- Felhasználó határidőben teljesíti a felhasználásért járó díjazás átutalását;

- Felhasználó kijelenti, hogy irányadónak és hitelesnek ismeri el a Fotóügynökség által működtetett regisztrációs rendszert, amely a nyújtott szolgáltatásokról nyilvántartást vezet.

- Felhasználó vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott jelszót havonta megváltoztatja.

5. A szolgáltatások díjazása

- A Fotóügynökség jelen megállapodás alapján és feltételei szerint megjelenített Művek felhasználásáért - a honlapon mindenkor közzétett "Árjegyzék" szerinti - díjra jogosult.

- Az ellenérték Fotóügynökség részére akkor is jár, ha a letöltött képeket nem jelenteti meg, azok publikálása a Felhasználó részéről nem történt meg.

- A felek rögzítik, hogy a közétett díjazást, mint a bevétellel arányos díjazást ismerik el, és a Fotóügynökség kijelenti, hogy ezen felüli jogdíjigényt nem támaszt a Felhasználó felé.

- A Felhasználó a díjakat, a Fotóügynökség által kiállított (minden aktuális hónap végén összesített) számla ellenében fizeti meg Fotóügynökség számlájára történő átutalással, a számla érkezését követő 8 napon belül.

- A 15. napot meghaladó késedelmes díj fizetés esetén, a Felhasználó, a késedelem tartamára az éves jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Fotóügynökségnek.

- Felhasználó tudomásul veszi, hogy 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Fotóügynökség külön értesítés nélkül jogosult Felhasználó ideiglenes letiltására, amelyet kizárólag a fizetési kötelezettségek teljeskörű kiegyenlítését követően old fel.

6. Vegyes rendelkezések

- Jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- A felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvita rendezésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.