Szerződés egyedi fotó felhasználására

1. A szerződés tárgya

§ Jelen szerződés tárgya a Fotós által készített és a Fotóügynökség rendelkezésére bocsátott fotó(k) (a továbbiakban: Mű) felhasználási jogainak, és e felhasználási jogok harmadik személy részére történő engedélyezési jogainak átruházása a Fotóügynökségre jelen szerződésben foglaltak szerint, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a Mű nyilvánosan megjelenjen.

2. A Mű

§ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy maradéktalanul érvényesülhet a Fotós alkotói szabadsága, a Műre vonatkozóan nincsenek korlátok, dokumentáló, tájékoztató, művészi alkotások is bekerülhetnek a gyűjteménybe, kizárólag a Fotós rendelkezése szerint, ugyanakkor a Fotóügynökség nem vállal garanciát a művek nyilvános megjelentetésére.

3. A Fotós

§ A Fotós szavatolja, hogy alkotói közreműködése egyéni, eredeti jellegű, és nem sérti mások jogait vagy jogos érdekeit, nincs olyan tény vagy körülmény, amely a nyilvános megjelenést akadályozná vagy korlátozná;

§ A Fotós jelen szerződésben foglaltak szerint – földrajzi és időbeli korlátozás nélkül – átruházza a Mű felhasználási jogait a Fotóügynökségre, és szavatolja felé azt, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Mű engedélyezési jogával kizárólagosan rendelkezik.

§ A Fotós, az általa készített, egyéni, eredeti képe(ke)t bocsát a Fotóügynökség rendelkezésére az interneten, jelen megállapodásban rögzített módon, egyedi regisztrációval a Fotós által választott és megerősített jelszóval.

§ A Fotós vállalja, hogy a Fotóügynökség által biztosított elérési útvonal segítségével feltölti az internetre a megjelentetésre felkínált Műveit, mindenkor ellátva a képinformációkkal; különös tekintettel az „ár” rovatra, amennyiben a közzétett Árjegyzéktől eltérő árat kíván érvényesíteni.

§ A Fotós kijelenti, hogy rendelkezik a fotó műpéldányával, vállalja, hogy a Művet más formában is a Fotóügynökség vagy a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, amennyiben az internetre feltöltött Mű minőségével kapcsolatban merül fel kifogás.

§ A Fotós tudomásul veszi, hogy az internetes portál népszerűsítése érdekében a már nyilvánosan megjelent művet a Fotóügynökség – kizárólag e célból – térítés nélkül jogosult felhasználni.

§ A Fotós vállalja, hogy haladéktalanul jelzi a Fotóügynökség felé, amennyiben a felkínált Mű, illetőleg annak felhasználása tekintetében bármilyen változás történik;

§ tudomásul veszi, hogy a feltöltött képek törlésére kizárólag a Fotóügynökség jogosult.

§ tudomásul veszi, hogy amennyiben a feltöltött képek nem érik el a kíván színvonalat, a Fotóügynökség jogosult törli a képet a rendszerből.

4. A Fotóügynökség

§ A Fotóügynökség vállalja és garantálja, hogy működtet és karbantart egy olyan fotógyűjteményt, amely az interneten érhető el, az ott megjelenő képeket közvetíti a jövőbeni felhasználók felé.

§ A Fotóügynökség megállapodást köt a felhasználókkal a Mű(vek) felhasználására, és mindent tőle elvárhatót megtesz a Mű azonosíthatósága és a felhasználások ellenőrzése érdekében.

§ A Fotóügynökség vállalja hogy a felhasználókkal a fotók megjelentetéséről megállapodást köt, melynek feltételei garantálják jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint a Fotós személyes jogainak tiszteletben tartását.

§ A Fotóügynökség az internetes portálon át rendszeresen tájékoztatja a Fotóst a Mű(vek) minden felhasználásáról;

§ A Fotóügynökség garantálja a nyilvános megjelentetésért járó, a szolgáltatásért a Fotóügynökségnek járó díj feletti összeg átutalását.

5. A szolgáltatások díjazása

§ A jelen megállapodás alapján és feltételei szerint felhasznált, illetőleg közvetített Mű(vek) felhasználásáért, az alkotói közreműködéséért, és a felhasználási jogoknak a jelen szerződésben foglaltak szerint történő átruházása ellenértékeként a Fotóügynökség, a Felhasználó által fizetett díj 25% mértékű díjára jogosult. Az ezen felüli díj illeti a Fotóst. A felek rögzítik, hogy az 5. pont szerinti díjazást, mint a bevétellel arányos díjazást ismerik el, és a Fotós kijelenti, hogy ezen felüli jogdíjigényt nem támaszt sem a Fotóügynökség, sem harmadik személyek felé.

§ A fent meghatározott díjakat a Fotóügynökség havonta összesítve, a Fotós által benyújtott, számla ellenében fizeti meg Fotós bankszámlájára történő átutalással. A Fotóügynökség a felhasználó által számára már átutalt díjból teljesíti fizetési kötelezettségeit, erre figyelemmel a továbbutalást várhatóan a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti.

§ Amennyiben a Fotós, mint magánszemély áll kapcsolatban Fotóügynökséggel, úgy köteles a szerzői jogdíj felvételéhez szükséges, az alkalmazandó jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtenni. E nyilatkozatok megtétele a szerzői jogdíj kifizetésének feltétele.

§ A Fotóügynökség teljeskörű könyvelést köteles vezetni a Mű hasznosításáról. A Fotós bármikor jogosult betekinteni saját Műve(i) elszámolási dokumentációjába.

6. Jogátruházás: a Fotóügynökség által megszerzett felhasználási jogok terjedelme

§ A Fotóügynökség megszerzi a Mű egészben történő mindazon időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogait. A Fotóügynökség a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jogokat harmadik személyekre átruházhatja, azok gyakorlását harmadik személyeknek átengedheti, illetve azokat harmadik személyekkel együttesen is gyakorolhatja.

7. A felhasználási jogok korlátozása, a Fotós által a Fotóügynökségre át nem ruházott jogosultságok

§ Jelen megállapodás rendelkezéseinek foglaltak sérelme nélkül, a Fotóügynökség által megszerzett felhasználási jogok köre nem terjed ki arra, hogy Felhasználó alapvetően megváltoztassa, átdolgozza a Művet, illetőleg annak meghatározó jelentését.

8. Személyhez fűződő jogok

§ A személyhez fűződő jogok a Fotóst illetik meg.

§ A Fotóügynökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőbeni felhasználó feltüntesse a Fotós nevét a Mű mellett.

§ A Fotóügynökség vállalja, hogy a Fotós személyhez fűződő jogainak védelmében fellép, a jogsértésről való tudomásszerzését követően a Fotóst haladéktalanul értesíti.

9. Vegyes rendelkezések

§ Szerződő felek rögzítik, hogy a Fotós regisztrációját (adatait, jelszavát) az internetes portálra való bejelentkezéskor teljesíti, amennyiben ezen adatokban változás történik, úgy azt haladéktalanul közli Fotóügynökséggel.

§ Jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvita rendezésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

1. A szerződés tárgya

- A Fotóügynökség, mint közvetítő az általa gondozott, interneten elérhető fotógyűjteményből kínál fel kép(ek)et Felhasználó számára.

- A Felhasználó az alábbi, rögzített feltételek mellett jogosult az általa választott Mű(vek) nyilvános felhasználására.

2. A felhasználási jog. A felhasználás módja és mértéke. Jogátruházás, felhasználási jogok korlátozása

- A Felhasználó jelen szerződés alapján jogot szerez a Mű egy(!) alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére, pl. újságok, magazinok, stb. /a terjesztési jog kizárólag a többszörözött példányok tulajdonjogának átruházására terjed ki/;

- Többszöri saját felhasználás (egy kiadványban több alkalommal) esetén a Fotóügynökség az újabb felhasználások után is jogosult ellenértékre. A többszöri felhasználást Felhasználó a felhasználását követő 8 napon belül köteles Fotóügynökségnek bejelenteni annak érdekében, hogy a díjat Fotóügynökség a Felhasználónak kiszámlázhassa. A fizetés feltételei azonosak a 5. pontban foglaltakkal.

- Jelen megállapodás rendelkezései szerint, a Felhasználó által megszerzett felhasználási jogok köre nem terjed ki arra, hogy Felhasználó alapvetően megváltoztassa, átdolgozza a Művet, illetőleg annak meghatározó jelentését.

- A Felhasználó a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jogokat harmadik személyekre át nem ruházhatja, azok gyakorlását harmadik személyeknek át nem engedheti, illetve azokat harmadik személyekkel együttesen nem gyakorolhatja.

- Plakát vagy egyéb, reklám céljából való felhasználásra külön engedélyeztetés szükséges!

3. A Fotóügynökség

- A Fotóügynökség kijelenti, hogy a fotós által rendelkezésére bocsátott kép(ek) (a továbbiakban: Mű) egyéni, eredeti alkotások és e Mű(vek) valamennyi felhasználási jogával rendelkezik.

- A Fotóügynökség a regisztrált Felhasználó rendelkezésére bocsátja az ún. elérési útvonalat, valamint azt a jelszót, amely Felhasználó egyedi azonosítójaként működik. A Felhasználó által letöltött képeket regisztrálja a rendszer, a kiválasztott Műveket a Fotóügynökség havonta listázza.

- A Fotóügynökség szavatolja, hogy a Mű egyéni, eredeti jellegű, és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná;

- A Fotóügynökség kijelenti, hogy rendelkezik a fotó műpéldányával.

- A Fotóügynökség haladéktalanul jelzi a Felhasználó felé, amennyiben a kiválasztott Mű, illetőleg annak felhasználása tekintetében bármilyen változás történik.

4. A Felhasználó

- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyhez fűződő jogok a Fotóst illetik meg. Felhasználó garantálja továbbá, hogy mindenkor tiszteletben tartja a Fotós személyes jogait.

- Felhasználó garantálja, hogy a Mű szerzőjét, és a Fotóügynökség elnevezését közli a megjelentetéskor ily módon: dfp.hu/fotós neve.

- A Felhasználó vállalja, hogy a Fotós személyhez fűződő jogainak védelmében fellép, a jogsértésről való tudomásszerzését követően a Fotóügynökséget, illetőleg a Fotóst haladéktalanul értesíti.

- Felhasználó határidőben teljesíti a felhasználásért járó díjazás átutalását;

- Felhasználó kijelenti, hogy irányadónak és hitelesnek ismeri el a Fotóügynökség által működtetett regisztrációs rendszert, amely a nyújtott szolgáltatásokról nyilvántartást vezet.

- Felhasználó vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott jelszót havonta megváltoztatja.

5. A szolgáltatások díjazása

- A Fotóügynökség jelen megállapodás alapján és feltételei szerint megjelenített Művek felhasználásáért - a honlapon mindenkor közzétett "Árjegyzék" szerinti - díjra jogosult.

- Az ellenérték Fotóügynökség részére akkor is jár, ha a letöltött képeket nem jelenteti meg, azok publikálása a Felhasználó részéről nem történt meg.

- A felek rögzítik, hogy a közétett díjazást, mint a bevétellel arányos díjazást ismerik el, és a Fotóügynökség kijelenti, hogy ezen felüli jogdíjigényt nem támaszt a Felhasználó felé.

- A Felhasználó a díjakat, a Fotóügynökség által kiállított (minden aktuális hónap végén összesített) számla ellenében fizeti meg Fotóügynökség számlájára történő átutalással, a számla érkezését követő 8 napon belül.

- A 15. napot meghaladó késedelmes díj fizetés esetén, a Felhasználó, a késedelem tartamára az éves jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Fotóügynökségnek.

- Felhasználó tudomásul veszi, hogy 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Fotóügynökség külön értesítés nélkül jogosult Felhasználó ideiglenes letiltására, amelyet kizárólag a fizetési kötelezettségek teljeskörű kiegyenlítését követően old fel.

6. Vegyes rendelkezések

- Jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- A felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvita rendezésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.